دسترسی سریع

3

3

4_2

فرم های نگارش دسترسی سریع - Copy

لینک برگزاری کنفرانس
لینک برگزاری کنفرانس

اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی مدیریت، روان شناسی و علوم رفتاری
زمان برگزاری: پنجشنبه 7 اردیبهشت ماه 1402
ساعت اجرای آزمایشی 13 تا 14
ساعت برگزاری کنفرانس 15 تا 20
لینک برگزاری https://www.skyroom.online/ch/am123456678/conf14
یوزر نیم   abc
پسورد   12345678


پنج شنبه 07 اردیبهشت 1402 (1 ماه قبل)
اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین كنفرانس ملی مديريت، روان شناسی و علوم رفتاری